Hulp nodig? +32 (0)3 336 48 77

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid voorwaarden
  1. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.
  2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
  3. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Baby Outlet bvba bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Baby Outlet bvba ingeschakelde derden.

 

 1. Overeenkomsten
  1. Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Baby Outlet bvba van zodra Baby Outlet bvba de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Baby Outlet bvba kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig  of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Baby Outlet bvba behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Baby Outlet bvba nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer +32 3 291 92 56 of via webshop@mybabyoutlet.be.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Baby Outlet bvba mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (of bij afhaling, volgend op de bevestiging van de bestelling). Baby Outlet bvba zal de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten (of bij afhaling, na de schriftelijke bevestiging van de klant). Het bedrag dat terugbetaald zal worden is de aankoopwaarde van de artikelen verminderd met 5%. Dit is de vergoeding voor administratieve kosten die automatisch gemaakt worden door Baby Outlet bvba wanneer de bestelling en de betaling verwerkt worden. De verzendkosten zoals vermeld onder artikel 4.3 blijven ook verschuldigd, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Baby Outlet bvba. Ook de kosten voor de terugzending vallen ten koste van de klant, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Baby Outlet bvba. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking.

Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in artikel 2.2. eerste lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de  geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Baby Outlet bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

 1. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Baby Outlet bvba streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Baby Outlet bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien Baby Outlet bvba zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling - omwille van redenen buiten haar wil om, behoudt Baby Outlet bvba zich het recht voor, naar keuze van Baby Outlet bvba (1) om de bestelling te annuleren of (2) om de karakteristieken van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen en dit nieuwe product per e-mail voor te stellen aan de klant. Indien de klant dit nieuwe product uitdrukkelijk aanvaardt of niet binnen de twee (2) weken reageert op het voorgestelde product, wordt het geacht aanvaard te zijn. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal Baby Outlet bvba de klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie.
 2. Bepaalde kleuren of details in de afbeelding of de beschrijving kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor wordt geen terugname aanvaard die de verzakingstermijn overschrijdt in artikel 2.2 beschreven. Ook hiervoor blijft de verzendingskost zoals beschreven in artikel 4.3 beschreven evenals de kost voor terugzending ten last van de koper.
 3. De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België. Bestellingen / leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard.
 4. De overeenkomsten worden enkel gesloten in het Nederlands. Communicatie met de klant kan gebeuren in andere talen maar het wettelijk taalgebruik blijft Nederlands. In geval van geschillen ivm vertalingen of beschrijvingen in andere talen blijft de Nederlandse beschrijving op de site geldig.

 

 1. Prijzen & betaling
  1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
  2. Baby Outlet bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien (10) dagen na kennisname.
  3. Baby Outlet bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.
  4. Betaling kan enkel gebeuren door middel van debitkaart via het online betaalportaal van de webshop. Door het ingeven van uw gegevens van uw debitkaart , geeft u Baby Outlet bvba, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw debitkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.

 

 

 1. Levering of afhaling
  1. De klant heeft de keuze om de aangekochte producten op te halen in de winkel, of om de producten te laten verzenden. De keuze tussen verzending of afhaling dient gemaakt te worden op het moment van de bestelling. Hier kan achteraf niet van afgeweken worden tenzij schriftelijk bevestigd door Baby Outlet bvba. Door omvang, aard of beschikbaarheid van producten kan Baby Outlet bvba de keuze beperken tot afhaling of verzending.
  2. Indien de klant kiest voor afhaling, dient dit te gebeuren op het adres: Antwerpsesteenweg 50 te 2630 Aartselaar tijdens de openingsuren van de winkel (woensdag t.e.m. zaterdag van 10h tot 18h en zondag van 11h tot 17h, uitgezonderd feestdagen en vakantiedagen). De producten zullen beschikbaar zijn vanaf 2 werkdagen na bevestiging van de bestelling en dienen afgehaald te worden binnen 30 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling. Bij afhaling na het verstrijken van deze 30 kalenderdagen zullen er kosten verschuldigd zijn voor laattijdige afhaling. Deze kosten zijn vanaf de 31ste kalenderdag van rechtswege, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verschuldigd a rato van 10% op maandbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Dit bedrag is te betalen ter plaatse bij afhaling van de producten.
  3. Indien de keuze gemaakt is voor verzending wordt het product geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling en per leveringsadres een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de bestelling op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
  4. De aflevering van de producten op het leveringsadres wordt uitgevoerd door Post.nl in onderaanneming van Baby Outlet bvba. De levering valt onder de algemene voorwaarden van Post.nl. Het pakket zal worden aangeboden op het leveringsadres. Indien  niemand het pakket in ontvangst kan nemen wordt het in eerste instantie aangeboden bij de rechtstreekse buren. Indien dit ook niet mogelijk blijkt zal het pakket een tweede keer aangeboden worden op het leveringsadres op een later tijdstip. Indien dit ook onsuccesvol blijkt, blijft het product nog een beperkte tijd beschikbaar op een afhaaladres. Als de klant het pakket niet binnen deze termijn ophaalt wordt het pakket teruggestuurd naar Baby Outlet bvba. Alle kosten verbonden met deze procedure vallen ten kosten van de klant.
  5. De leveringstermijn  is standaard 1 tot 3 werkdagen na bevestiging van uw bestelling, tenzij anders vermeld bij de productbeschrijving. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Baby Outlet bvba streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.
  6. Baby Outlet bvba heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

 1. Klachten & garantie
  1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Baby Outlet bvba, volgens de procedure die toegestuurd zal worden na het melden van de beschadiging of foutief product, zulks binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Baby Outlet bvba zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, beslissen of de klacht gegrond is. Baby Outlet bvba informeert de klant hierover. Indien gegrond zal Baby Outlet bvba vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor. Indien het artikel niet kan worden vervangen doordat het artikel niet langer voorradig is, zal Baby Outlet bvba het betaalde bedrag terug betalen en dit binnen 30 kalenderdagen.
  2. De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Baby Outlet bvba van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.
  3. Voor het overige staat Baby Outlet bvba enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Baby Outlet bvba is niet aansprakelijk voor algemene of bijzonderde rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van Baby Outlet bvba.

 

 1. Verlies of diefstal
  1. Baby Outlet bvba draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in afhaalt bij de transporteur. De klant zal elke niet-levering aan Baby Outlet bvba evenwel melden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via webshop@mybabyoutlet.be of telefonisch op +32 3 291 92 56. Baby Outlet bvba behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.
  2. Baby Outlet bvba is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.

 

 1. Overmacht

Baby Outlet bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Hiervoor kan bijgevolg ook geen  schadevergoeding geëist worden. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Baby Outlet bvba ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, technische defecten, energie of transport, vertragen in transport,  evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Baby Outlet bvba valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Baby Outlet bvba door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

 

 1. Diversen
  1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
  2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
  3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Baby Outlet bvba zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
  4. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

 

 1. Gegevensbescherming
  1. Door te bestellen op de website van Baby Outlet bvba, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Baby Outlet bvba zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.
  2. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Na melding hiervan op webshop@mybabyoutlet.be verbindt Baby Outlet bvba zich ertoe geen directe marketing meer te bezorgen aan de gegevens van de klant. Voor de verwerking hiervan dient een periode gerekend te worden van maximaal 30 kalenderdagen na het ontvangen van deze aanvraag.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

 

 1. Adresgegevens

Baby Outlet bvba

Antwerpsesteenweg 50

2630 Aartselaar

België

BTW BE  0846.185.735

Algemene tel: +32 3 336 48 77

algemene e-mail: info@mybabyoutlet.be

www.mybabyoutlet.be

 

Voor alle vragen omtrent de webshop dient u contact op te nemen met onze klantendienst via +32 3 291 92 56 of via webshop@mybabyoutlet.be.

 

De klant heeft onder bepaalde voorwaarden het recht aan Baby Outlet bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.